Circle Wood House

Izabelin / Poland / 2020

6
6 Love 1,462 Visits Published

The forest conceals its secrets. Following this philosophy, a project of a house bathed in nature was created. It captivated the investor, an art lover and collector, who appreciated its features alluding to gallery spaces.


The vast, sandy plot densely covered with pine forest has created a unique setting for the house located in Izabelin. It was created in the thicket of the forest, and out of respect for it. The house is not overwhelming in size, yet may well impress with its scale from the outside. It is all thanks to an overhanging oval frame that encloses the garage and the open spa area in a harmonious circle.


The building with an area of 400 sqm built with a reinforced concrete structure is clad with panels of Okume wood, derived from West Africa. This exotic wood - elegant and knotless - perfectly blends the building into the forest surroundings. Thanks to the materials, colours and oval form, the building organically blend into the natural landscape of the forest.


I thought of the house as a big piece of a tree trunk. Designing through reduction looked like hewing pockets of rooms and cosy, semi-private, glazed alcoves into the wood. Consequently, users can feel as if they are continuously strolling through the trees. It is full of glazing that blurs the boundaries. The plot offers the freedom, or rather intimacy of communing with nature and architecture - says the author of the project, Przemek Olczyk from the Warsaw office of Przemek Olczyk Mobius Architekci, while explaining the idea behind it.


However, the investor, who appreciates privacy, did not wish to hide away from the beauty of the surroundings enveloped by the Kampinos National Park. The answer to these seemingly impossible design assumptions was an atrium, soaring high into the sky, located in the central part of the spared pine trees. The atrium pleasantly and harmoniously seeps nature into the interior of the house, full of daylight, natural materials and spacious glazing.


The space inside is reminiscent of a private art gallery, sensitive to the beauty of nature designed in harmony with nature. A strong feature affecting the perception of the interior is the sculptural ribbon of stairs, which in itself is an artistic element of the building's architecture. The other rooms are characterised by a sophisticated play with natural materials. The sandy landscape with tall grasses and pine trees overgrowing the area creates a background that changes with time.


The alcoves cut out in the huge trunk allow for clear zoning of individual functions, ensuring a sense of privacy and contact with the surrounding nature.
The house is characterised by restraint to detail, which emphasises the elegance of the materials and its simplicity. Direct contact with nature means that the house changes depending on the surrounding aura - weather, time of day and year.Project: Przemysław Olczyk Mobius Architekci
Implementation: 2020
Space: 400 sqm.


*


(ger)Ein riesiges, sandiges, dicht mit Kiefernwald bewachsenes Grundstück bildete eine einzigartige Kulisse für das Haus in Izabelin. Er erhob sich mitten im Wald und in Ehrfurcht vor ihm. Das Haus ist nicht überwältigend groß, obwohl es von außen durch seine Größe beeindrucken mag. Das alles ist dem überhängenden ovalen Rahmen zu verdanken, der die Garage und den offenen Spa-Bereich in einem harmonischen Kreis umschließt.


Das 400 Quadratmeter große Gebäude besteht aus einer Stahlbetonkonstruktion und ist mit Paneelen aus Okume-Holz verkleidet, das aus Westafrika stammt. Dieses exotische Holz - elegant und astfrei - fügte sich perfekt in die Waldumgebung ein. Mit seinen Materialien, Farben und seiner ovalen Form taucht das Gebäude organisch in die Naturlandschaft des Waldes ein.


- Ich stellte mir das Haus als ein Stammstück vor. Die Projektierung durch Reduktion war gleichbedeutend mit dem Schnitzen von Raumtaschen und intimen, halbprivaten, verglasten Nischen in Holz. Auf diese Weise kann der Benutzer das Gefühl haben, ständig zwischen den Bäumen zu laufen. Es gibt eine Menge Verglasungen, die die Grenzen verwischen. Das Grundstück bietet die Freiheit, sogar die Intimität, mit der Natur und der Architektur zu kommunizieren - erklärt die Idee des Projekts von seinem Autor, Przemek Olczyk vom Warschauer Büro Przemek Olczyk Mobius Architekci.


Der Investor, der Wert auf seine Privatsphäre legt, wollte sich nicht von der schönen Umgebung, die durch die Pufferzone des Kampinoski-Nationalparks entsteht, abschotten. Die Antwort auf diese scheinbar widersprüchlichen Entwurfsvoraussetzungen war das Atrium, in dessen zentralem Teil Kiefern belassen wurden, die in den Himmel ragen. Das Atrium bringt auf angenehme und harmonische Weise die Natur ins Innere des Hauses, voller Tageslicht, natürlicher Materialien und großzügiger Verglasung.


Der Raum im Inneren erinnert an eine private Kunstgalerie, die sensibel auf die Schönheit der Natur reagiert und im Einklang mit ihr gestaltet wurde. Ein starkes Element, das die Wahrnehmung des Innenraums beeinflusst, ist das skulpturale Treppenband, das an sich schon ein künstlerisches Element der Architektur des Gebäudes ist. Andere Räume zeigen ein raffiniertes Spiel mit natürlichen Materialien. Die sandige Landschaft mit ihren hohen Gräsern und Kiefern schafft eine Kulisse, die sich mit der Zeit verändert.


In den riesigen Stamm geschnittene Aussparungen ermöglichten eine klare Zonierung der einzelnen Funktionen, die ein Gefühl von Privatsphäre und Kontakt mit der umgebenden Natur vermitteln.
Das Haus zeichnet sich durch eine zurückhaltende Detaillierung aus, die die Eleganz der Materialien und seine Schlichtheit unterstreicht. Durch den direkten Kontakt mit der Natur verändert sich das Haus entsprechend der umgebenden Aura - Wetter, Tages- und Jahreszeiten.


(PL)


Las skrywa swoje tajemnice. Na bazie tej filozofii powstał projekt domu skąpanego w naturze. Zauroczył inwestora, miłośnika i kolekcjonera sztuki, który docenił w nim elementy nawiązujące do przestrzeni galeryjnych.


Rozległa, piaszczysta działka gęsto porośnięta sosnowym lasem, stworzyła wyjątkową scenografię dla domu zlokalizowanego w Izabelinie. Powstał w gęstwinie lasu i w szacunku dla niego. Dom nie przytłacza wielkością choć z zewnątrz może imponować skalą. Wszystko za sprawą nadwieszonej, owalnej ramy, która domyka zabudowę garażu i otwartej strefy spa w harmonijnym okręgu.


Budynek o powierzchni 400 m kw. wykonany w konstrukcji żelbetowej obłożonym jest panelami z drewna Okume, pochodzącego z zachodniej Afryki. To egzotyczne drewno – eleganckie i bezsęczne - doskonale wpasowało obiekt w leśne otoczenie. Za sprawą materiałów, kolorystki i owalnej formy budynek organicznie zanurza się w naturalny krajobraz puszczy.


- Pomyślałem o domu jak o wielkim kawałku pnia. Projektowanie poprzez redukcję przypominało ciosanie w drewnie kieszeni pomieszczeń i kameralnych, półprywatnych, przeszklonych wnęk. W ten sposób użytkownicy mogą poczuć się jakby stale spacerowali wśród drzew. Jest tu wiele przeszkleń rozmywających granice. Działka zapewnia swobodę, wręcz intymność obcowania z naturą i architekturą – tłumaczy idee projektu jego autor, Przemek Olczyk z warszawskiego biura Przemek Olczyk Mobius Architekci.


Inwestor, który ceni sobie prywatność nie chciał jednak zamykać się na piękno otoczenia, jakie tworzy otulina Kampinoskiego Parku Narodowego. Odpowiedzą na te pozornie wykluczające się założenia projektowe stało się atrium, w którego centralnej części pozostawiono sosny, sięgające strzeliście ku niebu. Atrium przyjemnie i harmonijnie sączy przyrodę do wnętrza domu, pełnego światła dziennego, naturalnych materiałów i przestronnych przeszkleń.


Przestrzeń wewnątrz przywodzi na myśl prywatną galerię sztuki, wrażliwą na piękno przyrody projektowaną w harmonii z naturą. Mocnym elementem wpływającym na odbiór wnętrza jest rzeźbiarska wstęga schodów, które same w sobie stanowią artystyczny element architektury budynku. Pozostałe pomieszczenia cechuje wyrafinowana gra naturalnymi materiałami. Piaszczysty krajobraz z wysokimi trawami i sosnami porastającymi okolicę tworzy zaś zmienne w czasie tło.


Wycięte w olbrzymim pniu wnęki pozwoliły na czytelne strefowanie poszczególnych funkcji zapewniając poczucie prywatności oraz kontakt z otaczającą przyrodą.
Dom charakteryzuje powściągliwość detalu, co podkreśla elegancję materiałów i jego prostotę. Bezpośredni kontakt z naturą sprawia, że dom zmienia się w zależności od otaczającej go aury – pogody, pór dnia i roku.


(RU)


Лес скрывает свои тайны. На основе этой философии появился проект дома, погруженного в окружающую его природу. Он привлек инвестора, любителя и коллекционера произведений искусства, который оценил в нем элементы, ссылающиеся на пространства картинных галерей.


Обширный песчаный участок, на котором густо растет сосновый лес, создал необыкновенную сценографию для дома, расположенного в Изабелино. Он был построен в гуще леса, а также в заботе и уважении о нем. Дом не действует нагнетающим образом из-за своего размера, хотя снаружи может казаться огромной скалой. Все это благодаря подвешенной овальной раме, которая завершает застройку гаража и открытой спа-зоне в гармоничной окружении.


Здание площадью 400 м2 построено на железобетонной конструкции, облицованное панелями из дерева окуме из западной Африки. Эта экзотическая древесина – элегантная и без сучьев – превосходно вписала объект в лесное окружение. Благодаря материалам, цветовой гамме и овальной форме здание органично погружается в натуральный ландшафт пущи.


- Я подумал о доме, как о большом куске ствола. Проектирование посредством редукции напоминало тесание в дереве своеобразных карманов помещений и интимных полуприватных застекленных ниш. Таким образом пользователи могут почувствовать себя как будто бы постоянно гуляют среди деревьев. Здесь много стекла, которое как будто бы размывает границы. Участок гарантирует свободу, и даже интимность в общении с природой и архитектурой – так объясняет идею проекта его автор, Пшемэк Ольчик из варшавского офиса «Przemek Olczyk Mobius Architekci».


Инвестор, ценящий частную жизнь, не хотел, однако, закрываться на красоту окружающего мира, которую создает буферная зона Кампинского национального парка. Ответом на эти с виду исключающиеся проектные предпосылки, стало атриум, в центральной части которого были оставлены сосны, растущие высоко в небо. Атриум приятно и гармонично притягивает природу внутрь дома, полного дневного света, натуральных материалов и просторных застекленных зон.


Пространство внутри напоминает частную галерею искусства, восприимчивую к природной красоте, проектируемой в гармонии с натурой. Мощным элементом, который влияет на восприятие интерьера, является скульптурная лестничная лента, которая сама по себе является художественным элементом архитектуры строения. Остальные помещения характеризуются изысканной игрой натуральными материалами. Песчаный пейзаж с высокой травой и соснами, растущими вокруг, создает изменяющийся во времени фон.


Вытесанные в огромном стволе ниши позволили четко разделить дом на зоны с разными функциями, гарантируя чувство обособленности и контакт с окружающей природой.
Для дома характерны сдержанность в деталях, что в свою очередь подчеркивает элегантность материалов и его простоту. Благодаря непосредственному контакту с природой дом изменяется в зависимости от окружающей его природы – погоды, пор дня и года.

6 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  The forest conceals its secrets. Following this philosophy, a project of a house bathed in nature was created. It captivated the investor, an art lover and collector, who appreciated its features alluding to gallery spaces. The vast, sandy plot densely covered with pine forest has created a unique setting for the house located in Izabelin. It was created in the thicket of the forest, and out of respect for it. The house is not overwhelming in size, yet may well impress with its scale from the...

  Project details
  • Year 2020
  • Work finished in 2020
  • Status Completed works
  • Type Single-family residence
  Archilovers On Instagram
  Lovers 6 users