DESIGN FOR THE COMPETITION FOR THE URBAN AND ARCHITECTURAL SOLUTION OF KURSUMLIJA CENTER AND CITY PARK | Dragana Ilic

Конкурс за урбанистичко – архитектонско решење уређења дела центра Куршумлије са градским парком Kuršumlija / Serbia / 2015

0
0 Love 2,161 Visits Published

First-prized design in the competition for architectural solution. Team: Dragana Ilic, arhitect, and Vladan Milojkovic, traffic engineer.


By analysing and reconstructing the existing traffic grid, the design defines new street regulation, roadway width and parking places. In order to create a unique pedestrian zone and connectit with the park - square area, a part of Vuk Karadzic  Street was converted into a pedestrian street.The narrower context of the competition was analyzed from the standpoint of planning the physical structure, promotion and activation of space within the blocks. The square itself was designed as a multifunctional space between the recognized traffic directionsand in compliance with the existing contents.


Првонаграђени рад на конкурсу за урбанистичко архитектонско решење.


Ауторски тим: Драгана Илић дипл.инж.арх. и Владан Милојковић, дипл.инж.саоб.


Анализом и реконструкцијом постојеће саобраћајне матрице решењем је дефинисана регулација саобраћајница, ширина коловоза и уређен простор за паркирање. У циљу стварања јединствене пешачке зоне и повезивања пешачке улице са простором парка - трга, део улице Вука Караџића је претворен у пешачку. Простор ужег контекста конкурса разматран је са становишта уређења физичке структуре, унапређења и активирања простора унутар блокова. Простор самог трга дизајниран је као мултифункционалан простор између препознатих токова кретања, а уз поштовање постојећих затечених садржаја споменика и зеленила.

0 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  First-prized design in the competition for architectural solution. Team: Dragana Ilic, arhitect, and Vladan Milojkovic, traffic engineer. By analysing and reconstructing the existing traffic grid, the design defines new street regulation, roadway width and parking places. In order to create a unique pedestrian zone and connectit with the park - square area, a part of Vuk Karadzic  Street was converted into a pedestrian street.The narrower context of the competition was analyzed from the...

  Project details
  • Year 2015
  • Work started in 2015
  • Work finished in 2015
  • Status Competition works
  • Type Public Squares / Urban development plans / Restoration of old town centres / Urban Renewal
  Archilovers On Instagram