A door to the landascape - Olot Tourist Office | Arnau Estudi d’Arquitectura

Una porta al paisatge - Oficina de Turismo Olot Olot / Spain / 2015

63
63 Love 6,755 Visits Published

It is an undetermined space in an old hospital building; we have a commission to design a new tourist office for the town. We start by searching for the space. We do it bearing in mind the values of the town and its surroundings – landscape, history, culture, identity – that we want to transmit, but also the involvement in the town’s storyline: we understand that a public building is at the same time a public space.
The chosen space is the storage rooms and chambers of the old kitchen: it is a barrel vault hallway with arc-boutants, situated between a pedestrian street and a courtyard with porches that has a great historic and architectural value. The choice of this space gives this project a big excuse to regain the courtyard as a through-passage place, important for the town’s social life. That is the role that the yard lost when one of two entrances was closed in the sixties due to the extension of the hospital. That is why we decide to open two new entrances to the courtyard, from which the office can be accessed. One of the entrances, situated on the corner, goes under the majestic stairs of the hospital, built in 1729, and leads us to the XVI century porch. This entrance, with its marked visual presence in the surroundings, connects the courtyard and the tourist office with the market square.
We understand the layout of the linear space of the tourist office as a sequence of sensations that a visitor experiences: from the self-service information points at the entrance till the rest area or the gift shop going through the inspirational audiovisual installation strategically located just before the heart of the office – personalized customer service desks.
The main materials chosen for this refurbishment are the ones which already existed there: volcanic clay taken from the subsoil and used in three textures of the pavement, the complex structural system of vaults and aches of the ceiling and the volcanic rock of the wall and the pillars... These materials are complemented with the steel and oak of the furniture and with the bulrush and wicker of the chairs and lamps, made by a local craftsman and specially designed for the project. All in all, it is the substance of this land embodied in the project which has to be an entrance door for a special landscape: the landscape that is us.


[CAT]
UNA PORTA AL PAISATGE
En un espai indeterminat d'un antic edifici hospitalari, tenim l'encàrrec de projectar la nova oficina de turisme de la ciutat. Comencem cercant l'espai, i ho fem en funció dels valors de la ciutat i del seu entorn -paisatge, història, cultura, identitat- que volem transmetre, però també per la seva implicació en la trama urbana: entenem que un edifici públic és alhora espai públic.
Els magatzems i cambres de l'antiga cuina són la peça escollida: una crugia de l'edificació de volta de canó amb arcbotants situada entre un carrer peatonal i un pati porxat de gran valor històric i arquitectònic. Amb l'elecció d'aquest espai, el projecte es converteix en una gran excusa per recuperar el pati com a lloc de pas i de vida social a la ciutat, un rol que havia perdut a causa del tancament d'un dels seus dos accessos durant els anys seixanta, amb una ampliació de l'hospital. És així com plantegem l'obertura de dos nous accessos al pati des d'on accedirem a l'oficina. Un d'ells, situat en una cantonada, s’hi endinsa per sota la majestuosa escala de l'hospital, de 1729, i ens condueix fins a la porxada del s. XVI. Aquesta entrada, de marcada presència visual en l'entorn, comunica el pati i l'oficina amb la plaça del mercat.
Entenem la distribució de l'espai lineal de l'oficina de turisme com una seqüència de sensacions que el visitant ha d'experimentar: des dels punts d'autoinformació de l'entrada fins a la zona de descans o la botiga passant per un audiovisual inspirador ubicat estratègicament just abans del cor de l'oficina: les taules d'atenció personalitzada.
Els principals materials de la reforma són ja existents: la greda volcànica extreta del subsòl i emprada en tres textures al paviment, el complex sistema estructural de voltes i d'arcs del sostre, la pedra volcànica dels murs i dels pilars... Materials que es complementen amb l'acer i el roure del mobiliari i amb la balca o el vímet de cadires i làmpares, realitzades per un artesà local i dissenyades específicament. Tot plegat, matèria de la terra per a un projecte que ha de ser la porta d'entrada a un paisatge concret: el paisatge que som.

63 users love this project
Comments
View previous comments
  comment
  user
  Enlarge image

  It is an undetermined space in an old hospital building; we have a commission to design a new tourist office for the town. We start by searching for the space. We do it bearing in mind the values of the town and its surroundings – landscape, history, culture, identity – that we want to transmit, but also the involvement in the town’s storyline: we understand that a public building is at the same time a public space.The chosen space is the storage rooms and chambers of the old...

  Project details
  • Year 2015
  • Work finished in 2015
  • Status Completed works
  • Type Multi-purpose Cultural Centres / Tourist Facilities / Building Recovery and Renewal
  Archilovers On Instagram
  Lovers 63 users