Rekonstrukce veřejného předprostoru kina Luna / Reconstruction of the public space in the Luna Cinema | PROJEKTSTUDIO

1
1 Love 1,287 Visits Published

Zvlněná barevná krajina v šedi betonu aneb každý může zářit na koberci slávy. Práce se rozvinula po proběhlé rekonstrukci celého kina. Z urbanistického hlediska bylo potřeba prostor (piazzu) před kinem Luna znovu definovat, a to jako „spojení“ kulturní instituce jasnou urbanistickou osou, která sceluje kino a nový kostel Svatého ducha. V území nyní tvoří nový duchovně kulturní ostrov v moři betonových rozvolněných budov (tak typické pro komunistickou ideologii architektury), blikajících neonů a komerční nízké zástavby nekonečné Výškovické ulice. Architektura exteriéru zakrývá původní stav jako koberec filmových hvězd a vytváří novou krajinu - filmovou a éterickou. „Od začátku jsme pracovali s myšlenkou zachovat něco z původního stavu, jako určitou stopu doby, v průběhu studie jsme však zjistili, že skoro celý prostor zachováme, jen stávající betonové květináče ubouráme a zbytek pokryjeme novou vrstvou typickou pro dnešní svět, pryží - jako odkaz na dobu plastu, která překryje beton z doby minulé. Vrstvení je tedy dalším artefaktem doby,“ říká David Kotek. Piazza krajina, která se zde rodí, je doplněna bodovými světly, lampami, které osvětlují stávající stromy, a aktivními vodními prvky s efektem fontány. Pryžová litá vrstva obsahuje tenké proužky, které z různých směrů vedou k hlavním dveřím kina Luna a graficky člení povrch. Nová pryžová vrstva je v sametovo-vínové barvě. Design jednoznačně zkvalitňuje tento veřejný prostor a vítá nové návštěvníky či kolemjdoucí, kteří hledají příjemné útočiště k relaxaci či hře, jakých je v prostoru Výškovické ulice pramálo. 


 


Wavy colourful landscape in the gray of concrete, mor each can be shining on the glory red carpet. Work developed after a complete reconstruction of the cinema. In terms of urban space it was needed that the space (piazza) in front of the cinema Luna to be redefined as a „combination“ of cultural institutions by the clear urban axis consolidating the cinema and the new church of the Holy Spirit. Within the territory they both are now forming a new spiritual and cultural island in a sea of loose concrete buildings (so typical for the communist ideology in architecture), flashing neon and low commercial buildings endless street Výškovická. The architecture of exterior conceals its original status as a carpet of movie stars, and creates a new landscape - film and ethereal. „Since the beginning we were working with the idea to preserve something of the original state, as some time -track, however, during the study we found out that almost all of the space can be preserved, just those existing concrete flowerpots would be partly demolished and the rest could be covered with a new layer typical of today‘s world, vulcanised rubber - as a link to the past and plastic that covers the concrete. Layering is another artefact of the time,„ says David Kotek. Piazza landscape that is born here, is supplemented by spotlights, lamps that illuminate existing trees, and active water features with the fountains effect. Floated volcanic rubber layer includes thin strips, that, from different directions, are leading to the main door of the Luna cinema and are graphically dividing the surface. New rubber layer is in a velvet purple colour. Such a design clearly improves the quality of the public space and welcomes new visitors or passers looking for a cosy retreat for relaxation or a game, that is in the area Výškovická street a bit rare.

1 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  Zvlněná barevná krajina v šedi betonu aneb každý může zářit na koberci slávy. Práce se rozvinula po proběhlé rekonstrukci celého kina. Z urbanistického hlediska bylo potřeba prostor (piazzu) před kinem Luna znovu definovat, a to jako „spojení“ kulturní instituce jasnou urbanistickou osou, která sceluje kino a nový kostel Svatého ducha. V...

  Project details
  • Status Completed works
  Archilovers On Instagram
  Lovers 1 users