pallati " la linea"

pallat banimi ne rrugen don bosco Tirana / Albania / 2011

4
4 Love 1,690 Visits Published
...”una creatura mobile e chiacchierona, simpatica e comunicativa, FATTA D’UN SOLO TRATTO.” Luca Novelli
Costretto a posizionarsi in una parcella stretta e lunga il gioco architettonico di questo edificio ad uso abitativo ha a propria disposizione strumenti molto limitati. E’ stato proprio questo minimalismo espressivo a diventare catalizzatore del linguaggio architettonico. L’insieme e’ raccolto in un movimento bidimensionale così come l’idea del cartone animato “La linea” di Osvaldo Cavandoli, quindi FATTA D’UN SOLO TRATTO.
Lo stabile si trova in una zona periferica di Tirana caratterizzata da uno sviluppo edile relativamente recente, molto caotico e di scarsa qualità. E’ stato progettato in linea di massima per appartamenti economici, la cui costruzione inizierà nel settembre 2008. La semplicità e il suo minimalismo contribuiscono a rendere più armoniosa tale situazione urbana priva di qualità e di identità architettonica.
Il confronto degli spazi vuoti, all’interno dell’edificio, rappresenta non solo una conseguenza dell’idea di “linea” ma anche un’imposizione di dette condizioni urbane. Questo movimento rende possibile la formazione di pezzi di cielo e alleggerisce il suo volume. “La linea” continua di questo edificio, che rappresenta un guscio costituito da una facciata di cemento armata “faccia a vista” con l’inclinazione delle facciate laterali, fa sì che questo edificio si presenti in un illusorio movimento continuo. ...................................................................
...”një krijesë e lëvizshme e fjalëshumë, simpatike dhe komunikuese, E BËRË NGA NJË LINJË E VETME “. Luca Novelli
I detyruar të vendoset në një parcelë të ngushtë dhe të gjatë loja arkitektonike e këtij pallati banimi ka në dispozicion mjete shumë të kufizuara. Pikërisht ky minimalizëm shprehës është bërë katalizator i gjuhës arkitektonike, ku e tëra përmblidhet në një lëvizje bidimensionale ashtu si dhe idea e cartone animato “La Linea” e Osvaldo Cavandolit, pra E BËRË NGA NJË LINJË E VETME..
I projektuar kryesisht me apartamente ekonomike, ndërtimi i të cilave do te filloje në shtator të 2008-ës, ky objekt gjendet në një zonë periferike të Tiranës me një zhvillim ndërtimor relativisht të vonët tepër të rrëmujshëm dhe jocilësor. Thjeshtësia dhe minimalizmi i tij i shërben qetësimit të kësaj situate urbane pa cilësi dhe pa identitet arkitekturor.
Krijimi i hapësirave bosh në trupin e tij është jo vetëm pasojë e idesë se “linjës”, por dhe e përmbushjes së kushteve të caktuara urbane. Kjo lëvizje bën të mundur përftimin e copave të qiellit dhe lehtësimin e volumit te tij.”Linja” e vazhduar e këtij pallati e cila përbëhet nga një levozhgë betoni në dukje me inklinimet e faqeve anësore bën të mundur që kjo godinë të paraqitet në një lëvizje iluzore të përhershme.
artan raça

4 users love this project
Comments
  comment
  Enlarge image

  ...”una creatura mobile e chiacchierona, simpatica e comunicativa, FATTA D’UN SOLO TRATTO.” Luca NovelliCostretto a posizionarsi in una parcella stretta e lunga il gioco architettonico di questo edificio ad uso abitativo ha a propria disposizione strumenti molto limitati. E’ stato proprio questo minimalismo espressivo a diventare catalizzatore del linguaggio architettonico. L’insieme e’ raccolto in un movimento bidimensionale così come l’idea del cartone animato “La linea” di Osvaldo Cavandoli,...

  Project details
  • Year 2011
  • Work started in 2008
  • Work finished in 2011
  • Client marina sh.p.k.
  • Status Completed works
  • Type Multi-family residence
  Archilovers On Instagram
  Lovers 4 users