Private Apartment in Hodkovičky | collarch

Prague / Czech Rep. / 2019

7
7 Love 919 Visits Published

The aim of the apartment's overall reconstruction was to create a quiet and neutral background for the life of the young family, which would then occupy it according to its current needs and tastes. The task was to create an empty space where all the functions expected from the completed apartment are integrated into walls that define the space. Smart wiring, storage rooms and furniture systems to ensure the variability of the placement of individual elements in the apartment are discreetly embedded in a material & color balanced palette of surfaces with precise and minimalist detailing that can be matched by any color range or style of future owners.


---


The apartment is located on the 3rd floor of a four-story brick house from the 1950s in a quiet residential area in Prague 4.


The client's demands for a high standard of living for the young family and the increased requirements for acoustic comfort of individual rooms led to a complete reconstruction of the apartment. We have removed all the layers of additional building modifications from the past, poor quality plaster and surplus non-load-bearing brick partitions. These modifications also revealed a system of prefabricated concrete panels of the ceiling structure, which were subsequently repaired and left as a distinctive aesthetic element of the interior of all the new rooms.


The original layout of the apartment has been partially altered and enriched by a number of new interconnections between rooms, forming an alternative to the central corridor and ensuring freedom of movement and sufficiency of daylight.


A minimalist design with precise details and a reduced, but carefully selected palette of materials and textures, stylishly complements the original concrete ceiling. The ceiling is offset from the walls of the apartment by a distinct deep gap, which optically highlights its unevenness, materiality and weight. As with other interior elements, aesthetics are hand-in-hand with a practical function. This low-voltage cables for a variaty of placements of hi-fi speakers are routed in the gap. The interior lighting is designed as a three-circuit rail system mounted on the ceiling in joints between concrete panels and ensuring the variability in placement of the light fittings according to the actual layout of the apartment. The perimeter walls are white and neutral, with floor plinths mounted flush with the surface of the wall. The plinths are removable, providing the space for wiring. The central load-bearing wall forms the spine bone of the entire apartment layout. Its presence and weight is emphasized by the surface treatment in the concrete screed. The same material is used for the surface of the fireplace, which lends it almost a sculptural feeling. The dividing partitions between rooms and the corridor are - to a large extend - replaced by a double-door cabinet system which, thanks to special carpentry, grants high-quality acoustic isolation of the rooms while providing the required amount of storage space in the apartment. This solution assumes the absence of additional, freestanding storage furniture and allows owners to keep the apartment airy and empty. The top layer of the acoustic absorbing panels of the built-in cabinets is formed by a perforated veneered board, which in addition to the functional use complements the interior with a distinctive aesthetic element. The veneer surface, together with wooden parquets, creates a soft and welcoming counterpoint to the rough texture of concrete panels and concrete screed.


The bathroom made in shades of blue and yellow is deliberately different from the color palette of the other rooms. The room of cleansing and relaxation makes a playful, childlike impression which forms the desired counterpoint of a seriousness of the rest of the apartment.


Photography:
Alexandra Timpau
https://www.alexshootsbuildings.com/


[CZ]


Cílem celkové reknstrukce bytu bylo vytvořit klidné a neutrální pozadí pro život mladé rodiny, jež by jej následně zabydlela dle svých aktuálních potřeb a vkusu. Zadáním bylo definovat prázdný prostor, kde veškeré funkce, které se od dokončeného bytu očekávají, jsou integrovány do stěn, jež tento prostor vymezují. Chytré elektroinstalace, úložné prostory, systémy zajišťující variabilitu umístění jednotlivých prvků v bytě, to vše je diskrétně vestavěno do materiálově a barevně vyvážené palety povrchů s přesným a minimalistickým provedením detailů, které snesou doplnění jakoukoli barevnou škálou či stylem budoucích majitelů.


---


Byt se nachází v 3. patře čtyř poschoďového typového domu z 50. let 20. století v klidné bytové zástavbě na Praze 4.


Nároky klienta na nadstandartní bydlení pro mladou rodinu a zvýšené požadavky na akustický komfort jednotlivých místností vedly k celkové rekonstrukci bytu. Došlo k očištěním od vrstev dodatečných stavebních úprav z minulosti, osekání nekvalitní omítky a vybourání nadbytečných nenosných zděných příček. Při těchto úpravách byl také odhalen systém prefabrikovaných betonových panelů stropní kontrukce, jež byly následně vyspraveny a ponechány jako výrazný estetický prvek interiéru všech nových místností.


Původní dispozice bytu byla částečně změněna a obohacena o řadu nových propojení mezi jednotlivými místnostmi, jež tvoří alternativu centrálního koridoru a zajišťují volnost pohybu a dostatek denního světla.


Minimalistický design s přesným provedením detailů a s redukovanou, ale pečlivě vybranou paletou použitých materiálů a textur stylově doplňuje původní odhalený betonový strop. Ten je od stěn bytu odsazen výraznou hlubokou spárou, která opticky zvýrazňuje jeho nerovnosti, materialitu a tíhu. Stějně jako u ostatních prvků iteriéru, i zde jde estetika ruku v ruce s praktickou funkcí. Touto spárou jsou vedeny nízkonapěťové kabely pro libovolné rozmístění hi-fi reproduktorů. Osvětlení je řešeno tří-okruhovým lištovým systémem upevněným na stropě vždy ve spáře mezi dvěma nosnými panely a zajišťujícím variabilitu rozmístění svítídel dle aktuální dispozice bytu. Obvodové zdi jsou bílé, neutrální, se soklovou lištou zapuštěnou v jedné rovině s povrchem zdi. Soklové lišty jsou vyjímatelné, prostor za nimi slouží pro rozvod elektroinstalací. Středová nosná zeď tvoří dispoziční páteř celého bytu. Její přítomnost a hmotnost je podtžena povrchovou úpravou v betonové stěrce. Stejný materiál je použit i na těleso krbu, kterému propůjčuje až skulpturální charakter. Dělící příčky mezi pokoji a chodbou jsou z větší části nahrazeny skříňovým systémem se zdvojenými dveřmi, který, díky speciální truhlářské úpravě, velmi kvalitně akusticky izoluje jednotlivé místnosti mezi sebou a zároveň zajišťuje požadované množství úložných prostor v bytě. Toto řešení předpokládá absenci dalšího, volně stojícího nábytku pro ukládání věcí a dovoluje majitelům ponechat byt vzdušný a prázdný. Svrchní viditelnou vrstvu askusticky pohltivých panelů vestavěných skříní tvoří prořezávaná dýhovaná deska, jež kromě funkčního využití doplňuje interiér o výrazný estetický element. Povrch dýhy společně s dřevěnými parketami vytváři měkký a přívětivý protipól hrubé textuře odhaleného betonu a betonové stěrky.


Z barevné palety bytu se záměrně vymaňuje koupelna provedená v odstínech modré a žluté. Místnost očisty a relaxace působí hravým, až dětským dojmem a tvoří protipól klidným a vyváženým tónům zbytku bytu.


 

7 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  The aim of the apartment's overall reconstruction was to create a quiet and neutral background for the life of the young family, which would then occupy it according to its current needs and tastes. The task was to create an empty space where all the functions expected from the completed apartment are integrated into walls that define the space. Smart wiring, storage rooms and furniture systems to ensure the variability of the placement of individual elements in the apartment are discreetly...

  Project details
  • Year 2019
  • Work finished in 2019
  • Status Completed works
  • Type Apartments / Interior Design / Refurbishment of apartments
  Archilovers On Instagram
  Lovers 7 users