Límit House

SANT JULIÀ DE RAMIS / Spain / 2021

40
40 Love 4,258 Visits Published

La casa es troba entre les valls suaus que conformen les primeres elevacions de la serra de Portelles i del Rocacobra, entre les comarques del Pla de l’Estany i del Gironès. La casa es situa al límit entre el turó i la vall, amb vistes sobre un fons fresc i profund, envoltat de pins i alzines.


La finca té una forta pendent entre l’entrada, a la part sud, i el fons de parcel·la, al costat nord. La composició de la casa sorgeix a partir d'una sèrie de murs paral·lels que potencien les connexions visuals entre el nord i el sud, entre el turó i la vall, entre els dos jardins de la casa. Aquests murs paral·lels ofereixen privacitat respecte les finques veïnes, i es pleguen formant els espais de servei per generar major privacitat respecte el carrer. Aquests murs són concebuts com un element integrat en el paisatge, situant-se en una cota per sota de les copes dels pins, materialitzats en formigó d’un color terrós i encofrats amb llata vertical que dialoga amb els arbres de l’entorn. Aquesta composició dels murs es superposa amb un eix diagonal que sorgeix de la pròpia orografia del lloc, originant amb aquesta intersecció la forma de les façanes i les circulacions interiors.


La planta es divideix en cinc parts paral·leles que es relacionen entre elles seguin la geometria de la diagonal, generant espais amb diferents qualitats tant a l’interior com a l’exterior. El primer mòdul es destina a gimnàs i serveis; el segon a sala, cuina i menjador; el tercer i quart conformen els espais per als petits, dues habitacions, una sala de jocs i el seu espai de bany; el darrer mòdul es destina a habitació principal, bany i vestidor, amb la mirada exterior cap a l’espai de la piscina.


Els criteris de sostenibilitat han estat presents en tot el procés de concepció i construcció de la casa, projectant un habitatge de baix consum i baixes emissions, amb l’aerotèrmia com a sistema de climatització i renovació d’aire amb recuperador de calor. Altres criteris de disseny energètic passiu han estat l’ús de porxos per protegir les obertures de la incidència solar o l'ús de ventilacions creuades.Casa Límit
Atheleia Arquitectura


La casa se encuentra en el norte de Cataluña, entre los valles suaves que conforman las primeras elevaciones de la sierra de Portelles y del Rocacobra, entre las comarcas del Pla de l'Estany y el Gironès. La casa se sitúa en el límite entre la colina y el valle, con vistas sobre un fondo fresco y profundo, rodeado de pinos y encinas.


La finca tiene una fuerte pendiente entre la entrada, en la parte sur, y el fondo de parcela, en el lado norte. La composición de la casa surge a partir de una serie de muros paralelos que potencian las conexiones visuales entre el norte y el sur, entre la colina y el valle, entre los dos jardines de la casa. Estos muros paralelos ofrecen privacidad respecto a las fincas vecinas, y se pliegan formando los espacios de servicio para generar mayor privacidad respecto a la calle. Estos muros son concebidos como un elemento integrado en el paisaje, situándose en una cota por debajo de las copas de los pinos, materializados en hormigón de color terroso y encofrados con junta vertical que dialoga con los árboles del entorno. Esta composición de los muros se superpone con un eje diagonal que surge de la propia orografía del sitio, originando con esta intersección la forma de las fachadas y las circulaciones interiores.


La planta se divide en cinco partes paralelas que se relacionan entre sí siguiendo la geometría de la diagonal, generando espacios con diferentes calidades tanto en el interior como en el exterior. El primer módulo se destina a gimnasio y servicios; un segundo en sala, cocina y comedor; el tercero y cuarto conforman los espacios para los pequeños, dos habitaciones, una sala de juegos y su espacio de baño; el último módulo se destina a habitación principal, baño y vestidor, con la mirada exterior hacia el espacio de la piscina.


Los criterios de sostenibilidad han estado presentes en todo el proceso de concepción y construcción de la casa, proyectando una vivienda de bajo consumo y bajas emisiones, con la aerotermia como sistema de climatización y renovación de aire con recuperador de calor. Otros criterios de diseño energético pasivo han sido el uso de porches para proteger las aberturas de la incidencia solar o el uso de ventilaciones cruzadas.


(en)


The house is located in the north of Catalonia, among the gentle valleys of the first elevations of the hills between the regions of Pla de l'Estany and Gironès. The house sits on the edge between the hill and the valley with views over a cool and deep ground, surrounded by pine trees and holm oaks.


The property has a steep slope between the entrance, on the south side, and the bottom of the plot, on the north side. The composition of the house arises from a series of parallel walls that enhance the visual connections between the North and the South, bounded by the hill and the valley, between the two gardens of the residence. These parallel walls offers privacy with respect to neighboring houses and fold to form the service spaces to generate a greater privacy from the street. At the same time, these walls are conceived as an element integrated into the landscape located on a level below the tops of the pines. This structure materializes in concrete of an earthy color with a vertical jointed formwork that dialogues with the surrounding trees. The parallel organization of the walls intersects with a diagonal axis that arises from the orography of the location, creating the shape of the facades and the flow of the interior.


The floor is divided into five parallel parts are related to each other following the geometry of the diagonal axis, generating different quality spaces both inside and outside. The first module contains the gymnasium and amenities; the second contains the living room, kitchen and dining room. The third and fourth spaces include rooms for the little ones, two bedrooms, a games room and its bathroom space. The last module contains a main bedroom, a bathroom and a dressing room for the parents, with the exterior look facing the pool space.


The sustainability criteria have been taken into account during the process of conception and construction of the house. It has been designed with low energy consumption and low emissions, with an aerothermal system as the source for air conditioning, integrating an air renewal system with a heat recovery unit. Other passive energy design criteria have included the use of porches to protect the openings from solar incidence and using cross vents.


***


Casa Límit
Atheleia Arquitectura


Localització Localización Location
Sant Julià de Ramis, Girona. 2021.


Autor
Atheleia Arquitectura


Equip Equipo Team
Salvador Tarradas, Borja Fernández


Estructura Structure
Blázquez-Guanter


Infografia Renders
J. Roldán


Aparellador Aparejador Technician Architect
J.M. Paniagua


Fotografies Fotografías Photos
Andrés Arias - Documenta Studio


Industrials Industriales Suppliers
Construtop - Grup Dabau (Constructora), Viernes (Formigó), Plantalech (Fusteries), Almohaya, Biot Renovables, (Climatització), Metàl·liques Olot, Mia Cuina - Saitra, Cristalleries Tuloma, Cortinsa - Eduard Munells.

40 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  La casa es troba entre les valls suaus que conformen les primeres elevacions de la serra de Portelles i del Rocacobra, entre les comarques del Pla de l’Estany i del Gironès. La casa es situa al límit entre el turó i la vall, amb vistes sobre un fons fresc i profund, envoltat de pins i alzines. La finca té una forta pendent entre l’entrada, a la part sud, i el fons de parcel·la, al costat nord. La composició de la casa sorgeix a partir d'una...

  Project details
  • Year 2021
  • Work finished in 2021
  • Status Completed works
  • Type Country houses/cottages
  Archilovers On Instagram
  Lovers 40 users