Street circle design – Roundabout with a new local landmark

Кружна раскрница и ,,Пут око света,, са Јованчом Мицићем Jagodina / Serbia / 2019

2
2 Love 1,692 Visits Published

       Реализација кружног тока са просторном скулптуралном композицијом у средишту,  од идејног решења до коначног остварења резултат је тимског рада инвеститора, пројектаната и извођача.


Покровитељ и инвеститор је Град Јагодина.


Аутори идејног решења скулптуралне композиције и кружног тока , разрада пројекта и надзор :  Драгана Илић  дипл.инж.арх., Владан Милојковић дипл. инж. саоб.  - ЈП Уређење и јавно осветљење - директор Боба Томић дил.инж.грађ.


Анимација и моделинг скулптуре Јованче Мицића: Небојша Цветановић - ,,Second floor,, д.о.о.


Статички прорачун: Дејан Антић, дипл.инж.грађ.


ЦНЦ израда Јованче: Техник Београд


Извођач:  ,,RALEX,, д.о.о. Јагодина  http://www.ralex.rs/site/


Радове на извођењу темеља и платоа изводио је ,,Јагодина пут,, д.о.о., а послови уређења зелене површине кружног острва поверени су ЈП Стандард Јагодина уз стручни и пројектантски надзор ЈП Уређење и јавно осветљење Јагодина -  Мирјана Миленковић,  дипл.инж.пеј. арх. и Владимир Јанковић дипл.инж.грађ.


      У циљу  унапређења саобраћаја и саобраћајних токова и уређења јавних градских површина а самим тим  и побољшања и осавремењивања градског простора и живота грађана Јагодина је добила још један кружни ток.


             Кружни ток налази се на излазу из Јагодине ка Ћуприји.


Површинска кружна раскрсница државних путева IIA реда број 158 и IIA реда број 189 у Јагодини је саобраћајни чвор број 15805 Јагодина (Бресје) према референтном систему ЈП „Путеви Србије“ а такође представља и  градску површинску раскрсницу на излазу из града Јагодине. Ова раскрсница се користи као веза између регионалних путних праваца, као и за транзитни пролаз кроз град Јагодину. Велики број људи је запослен у другом граду, а са друге стране ка Јагодини у том делу гравитирају и мештани  приградских насеља Колонија, стара „Фабрика каблова“, село Мајур, Мијатовац и села из правца Рековца.  Државни пут 2. реда (бр. 164) се прикључује на пут Јагодина-Ћуприја, чиме се остварује веза Варварина са Јагодином.


Позиција кружне раскрснице на укрштању путних праваца ка Јагодини и Ћуприји, њена фреквентност, величина и геометрија  са кружним острвом пречника 37м били су идеални основ за постављање препознатљивог симбола града.


Захваљујући чувеном Браниславу Нушићу једна од асоцијација на Јагодину је лик јагодинског трговца Јованче Мицића из комедије ,,Пут око света,,. Јованча је синоним за Јагодинца али и за светског путника који је највећу почаст Јагодини исказао речима: ,,Цели свет обиђох али ко Јагодину нигде не нађох,,.


На иницијативу Града Јагодине као инвеститора предложено је од стране ЈП Уређење и јавно осветљење  постављање композиције са темом ,,Пут око света и Јованча Мицић,,  која се састоји од просторне сферне челичне конструкције – глобуса, са статуом Јованче Мицића на врху који са поносом показује ка Јагодини.  Просторна скулптурална композиција  видљива је из свих путних праваца који се уливају у кружни ток.


             У центру кружног острва формиран је бетонски плато пречника 12м на ком је постављена челична скулптура.


             Укупна висина композиције је 9,4м од коте платоа, односно 10,5м од коте асфалта.


Глобус  -  је представљен као засечена сфере која лежи на бетонском платоу. Висина засечене сфере пречника 9м, износи 6,80м од коте бетона до највише тачке сфере. Форма глобуса формирана је од 8 ,,паралела,, и 16 ,,меридијана,, од челичних кружних профила, са приказом континената од челичног лима.


Централна осовина сфере је нагнута под углом од 23.5степени као оса планете Земље.


Око ,,глобуса,, у висини челичне ,,паралеле,, која представља Екватор, на лучном носачу који  попут орбите пречника 10,2м прати паралелу Екватора, постаљвљен је натпис :


ЦЕЛИ СВЕТ ОБИЂОХ, АЛ' КО ЈАГОДИНУ НИГДЕ НЕ НАЂОХ,


од великих слова ћириличног писма. Слова су сечена од  лима дебљине 10- 15mm, на ЦНЦ машини и распоређена по лучном носачу 2пута, тако да се један натпис сагледава и чита из правца Ћуприје а други на излазу из Јагодине.


Скулптура Јованче Мицић ,,трговца из Јагодину,, који је захваљујући Нушићевој комедији постао синоним за српског светског путника, интерпретирана је тако да реалистично али и креативно представити лик и појаву Јованче Мицића.


   Ослонац и инспирацију у формирању лика Јованче Мицића тражени су  у позоришним и филмским изведбама комедије ,,Пут око света,, али и у историјским изворима који сведоче о времену са краја 19. и почетка 20. века.


          Јованча Мицић приказан је у одећи карактеристичној за Србију, Поморавље и Јагодину са краја 19. века, са шубаром, антеријом, кошуљом, прслуком, панталонама, са кратким капутом и кишобраном. Нушић га у драми описује речима: ,, Дежмекаст, ћелав, пупаст, проседих пуних бркова...,, Тако га и наша скулптура представља као дебељушкастог, проћелавог, са шубаром и пуним брковима као оних код (,,Јагодинског чиче,, или хајдук Вељка), са помало комичним али поносним изразом лица док показује ка својој Јагодини.


Укупна висина предметне скулптуре је око 2,90м, у основи димензија око 2м у једном правцу, а у другом око 3м због испружене руке.


Приближна размера скулптуре је 2:1, скоро 2 пута већа од нормалне величине човека у седећем положају.


Статуа Јованче Мицића, глобус и пратећи елементи који представљају кофере, адекватна расвета и партерно и пејзажно уређење површине кружног острва, чине заједно композициону целину која је постала репер и обележје улаза у град.    


.......................................................................................................................................................


Title: Spatial sculptural composition “A Journey Around the World with Jovanče
Micić” and a roundabout in Jagodina (Serbia)
Subtitle: Street circle design – Roundabout with a new local landmark


Plan of a new roundabout at the entrance to Jagodina and design of the spatial sculpture -
symbol of the city.


Thanks to a renowned Serbian writer Branislav Nusic, one of the associations with the
city of Jagodina is the character of the local merchant Jovanča Micic from the play : Journey
Around the World. Jovanča is a synonym for both a typical inhabitant of Jagodina and the world
traveler who paid the greatest tribute to his hometown with the words: “I have visited the whole
world, but I did not find a place like Jagodina anywhere”. He is shown sitting on a globe and
proudly pointing toward the city.
The position of the roundabout at the intersection of roads, its frequency, size and
geometry consisting of a circular island with a diameter of 37m were the ideal basis for the
construction of a recognizable symbol of the town with the stronghold in its cultural heritage.
The spatial sculptural composition is visible from all the roads that flow into the
roundabout and has become a new tourist symbol and a landmark at the entrance to the city.
A 12m diameter concrete plateau was formed in the center of the circular island where a
steel sculpture was erected.
The total height of the composition is 9.4m from the plateau level, or 10.5m from the
asphalt level.
Globe is represented as a sliced sphere lying on a concrete plateau. The sphere is 9m in
diameter, its height is 6.80m from the concrete level to its highest point. The globe shape consists of 8 latitudes and 16 longitudes of circular steel profiles, with continents of sheet steel.
The central axis of the sphere is inclined at an angle of 23.5 degrees as the axis of planet
Earth.
Around the globe, at the height of the steel latitude representing the Equator, on an arched
beam 10.2 m in diameter which follows the Equator like an orbit, stands the inscription:
I have visited the whole world but I did not find a place like Jagodina anywhere.


Inspiration in the formation of Jovanča image was sought in the theatrical and film
performances of the play ,,A Journey Around the World,, as well as in historical sources that
testify to the turn of the century period.
The total height of the Jovance sculpture is about 2.90m, in foundation about 2m in one
direction and about 3m in the other because of the outstretched arm.
The approximate size of the sculpture is 2:1, almost 2 times the normal size of a man in a
sitting position.
The statue of Jovanče, the globe and the accompanying elements representing the suitcases,
adequate lighting and the floor and landscape arrangement of the surface of the circular island,
together form a composite entity that has become the landmark of the entrance to the city.
About authors:
Patron and investor is the City of Jagodina.
The realization of the roundabout with the spatial sculptural composition in its center,
from the conceptual design to the final realization, is the result of the teamwork of the
Investor, Designers and Contractors.
Authors of the conceptual design of sculptural composition and roundabout, project
development and supervision: Dragana Ilić B. Sc. in Architecture, Vladan Milojković B.Sc. in
Road Traffic. - PU Planning and Public Lighting
Animation and modeling of Jovanče Mićić sculpture: Nebojša Cvetanović – “Second
floor” d.o.o.
Static calculation: Dejan Antić, B.Sc.
CNC production of Jovance: Technician Belgrade
Contractor: “RALEX”, d.o.o. Jagodina http://www.ralex.rs/site/

2 users love this project
Comments
  comment
  Enlarge image

         Реализација кружног тока са просторном скулптуралном композицијом у средишту,  од идејног решења до коначног остварења резултат је тимског рада инвеститора, пројектаната и извођача. Покровитељ и инвеститор је Град Јагодина. Аутори идејног решења скулптуралне композиције и кружног тока , разрада пројекта и надзор :  Драгана Илић  дипл.инж.арх., Владан Милојковић дипл. инж. саоб.  - ЈП Уређење и јавно осветљење - директор Боба Томић...

  Project details
  • Year 2019
  • Work started in 2018
  • Work finished in 2019
  • Client Grad Jagodina
  • Status Completed works
  • Type Public Squares / Bridges and Roads / Tourist Facilities / Monuments
  Archilovers On Instagram
  Lovers 2 users