Sídlo společnosti Bextra / Headquarters of Bextra | PROJEKTSTUDIO

0
0 Love 668 Visits Published

Bextra byl první projekt, který příběh Projektstudio nastartoval. Něco jako stopař u Místecké. Návrh jasně odděluje halu a administrativu do dvou hmot. Hala je řešena s ohledem na možnost variabilního členění vnitřního prostoru, který se propisuje do obvodového pláště v designu copilitových stěn. Tyto stěny se staly výrazovým prvkem haly společně s propracovaným detailem, který je patrný v celém objektu. Celek má jednotný charakter a jasné kubické hmoty. Administrativní prostory vychází z rozpohybování ucelených vnitřních prostorů. Mluvíme o hře vysunutých, těžkých, podporovaných a zasunutých, křehkých nesoucích hmot, které váže dynamická kompozice vysunutá do cesty, jako prvek reagující na dopravní tepnu Místeckou. Sídlo postojem dravce dává jasně najevo impuls a směr, který je citelný ve firmě v personě jejího majitele. Stavba na sebe poutá pozornost, je zapojena do obchodní hry boje o zákazníka. Sídlo jako reklama. Vysunutá část je „orlím hnízdem“ splněných cílů či připravovaných vizí. Linie dřeva drží celek hmoty pohromadě a z venkovních prostorů se propisuje do interiéru. Řešení interiéru je jednoduché v použitých materiálech, jejich prolínání a vymezování hranic v prostoru je zábavné a uvolňující. Práce s radostí. 


 


 


Bextra was the first project that started the story of PROJEKTSTUDIO. Something like a hitchhiker at Místecká. The design clearly separates the hall and administration offices into two matters. The hall is solved with regard to the possibility of a variable breakdown of internal space, which is copied to the external cladding of the copilit walls design. These walls became the expressive element together with the sophisticated detail that is clearly evident throughout the building. The complex has its unified character and clear cubic mass. Offices animate based on a coherent internal space. We‘re talking about the game of extruded, heavy, supported and inserted, fragile bearing materials, binding the dynamic composition and ejected in the way, as an element of the responsive transport artery of Místecká. Headquarters predators attitude clearly expresses its impetus and direction that is felt in the company through the persona of its owner. This construction attracts attention, it is engaged into the business game battle for the customer attraction, either. The residence as an advertising. The extended part is the „eagle‘s nest“ of fulfilled targets and prepared visions. The line of wood timber is holding the material together as the whole and the outdoor space is copied into the building‘s interior. The interior solution is simple as for the materials used, their mingling and defining boundaries in space is both - fun and relaxing. Working is joyful.

0 users love this project
Comments
  comment
  user
  Enlarge image

  Bextra byl první projekt, který příběh Projektstudio nastartoval. Něco jako stopař u Místecké. Návrh jasně odděluje halu a administrativu do dvou hmot. Hala je řešena s ohledem na možnost variabilního členění vnitřního prostoru, který se propisuje do obvodového pláště v designu copilitových stěn. Tyto stěny se staly výrazovým prvkem haly...

  Project details
  • Status Current works
  Archilovers On Instagram