Czech Republic Pavilion at Expo Milano 2015

Milan / Italy / 2015

5
5 Love 4,078 Visits Published

The winning project of an international tender for the Czech Republic‘s pavilion at the World‘s Fair EXPO 2015 in Milan came from a young pair CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS. The pavilion is a house and an experience. But its life does not end when the World‘s Fair is over.


The submitter of the competition was the Office of the Commissioner of participation of the Czech Republic at the World‘s fair EXPO. At the end of 2013, the architects Ondrej Chybík and Michal Kristof won with the company KOMA Modular s.r.o., which will carry out the construction.


The concept is based on the temporarily of the pavilion and on the theme of the World Exhibition EXPO 2015 „Food for the Planet, Energy for Life“. The motto of the pavilion is water. The pavilion presents the latest progress in nanotechnology for water purification as well as traditional Czech Republic‘s relation to water (e.g. spa, etc.) in the form of the swimming pool, which is part of the public space of the pavilion. The pavilion is a modular structure. The important aspect of modularity is the ability to dismantling the building after the show, move it back to the Czech Republic and reuse modules of the pavilion.


Contemporary architecture of the pavilion refers to the simplicity of the national style - modernism. A swimming pool, a small amphitheater and a restaurant can be found at the bottom part of the pavilion. On the first floor there are exhibition spaces around a central atrium and another restaurant, these are followed by an open green roof that provides visitors with a view of the whole area of the exhibition. The interior of the pavilion is being designed in collaboration with leading contemporary Czech artists. The visitor can find these pieces of art:


Luke Rittstein - statue in the pool, sculpture - life laboratory


Jakub Nepras - Blanka Neprasova - sculpture on the roof, ZOO Prague


Jakub Nepras - Blanka Neprasova - sculpture - life laboratory


Maxim Velcovsky - kinetic sculpture in the central area of the staircase


Federico Diaz - relief


The climatic conditions of the summer in Milan are also taken into account, the Czech pavilion offers something extra to the often tired visitors. It is up to the visitor, if he decides to rest in one of three restaurants in the pavilion or relax in the swimming pool which is known as „urban pool“ or „Czech Re: Public Pool“. The necessary equipment for the bath gets the visitor free as promotional material. Instead of traditional printed materials that often end up in the trash, the visitor gets flip-flops, a bathing suit and a towel which should have the information about the exhibition and about the Czech Republic printed on them. The visitor then can promote the pavilion elsewhere in original way. Promotional items will be made of smart materials with nanotechnology in which the Czech Republic is a world leader.


When the exhibition is closed the pavilion can be disassembled into individual modules and transported back to the Czech Republic where it could find another use. The pavilion will not necessarily fulfill the usual fate of the exhibition pavilions, meaning decay or demolition. The lower part may continue to serve as a restaurant with a swimming pool, for example on the Prague waterfront. And after simple modification the top two floors can be use as kindergarten, art gallery or student housing.


 


[CZ]


 


Vítězný návrh mezinárodní veřejné soutěže na pavilon České republiky na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně pochází od mladé dvojice CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS. Pavilon je domem i zážitkem. Jeho život ale Expem nekončí.


Zadavatelem soutěže byla Kancelář generálního komisaře účasti ČR na Světové výstavě EXPO 2015. Na konci roku 2013 v ní architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof vyhráli společně se společností KOMA Modular s.r.o., která bude pavilon realizovat.


Koncept je založen na dočasnosti pavilonu a na tématu Světové výstavy Expo 2015 „Potraviny pro planetu, energie pro život“. Mottem pavilonu je voda, pavilon prezentuje nejnovější možnosti nanotechnologického čištění vody a zároveň tradiční vztah České republiky k vodě (lázeňství, apod.) formou bazénu, který je součástí veřejného prostoru pavilonu. Pavilon je modulární stavba, přičemž důležitým aspektem modularity je možnost rozebrání budovy po výstavě, její přesun zpět do České republiky a opětovné využití modulů pavilonu.


Soudobá architektura pavilonu odkazuje na jednoduchost národního stylu – na modernismus. Ve spodní části se nachází bazén, malý amfiteátr a restaurace. V patře jsou výstavní prostory umístěné kolem centrálního átria a další restaurace, následuje přístupná zelená střecha, které poskytuje návštěvníkovi výhled na celý areál světové výstavy. Interiér pavilonu vzniká ve spolupráci s předními současnými českými umělci. Návštěvník nalezne tato umělecké díla:


Lukáš Rittstein – postava v bazénu, socha – laboratoř života


Jakub Nepraš - Blanka Neprašová - plastika na střeše, Zoo Praha


Jakub Nepraš - Blanka Neprašová - plastika - laboratoř života


Maxim Velčovský - kinetická socha v centrálním prostoru schodiště


Federico Díaz – reliéfy


Zohledněny jsou také klimatické podmínky letního Milána, kdy český pavilon nabízí mnohdy již unaveným návštěvníkům něco navíc. Je na návštěvníkovi, jestli se rozhodne pro odpočinek v jedné ze tří restaurací v pavilonu nebo pro relaxaci v bazénu, který bývá označován jako „urbánní bazén“ nebo „Czech Re:Public Pool“. Potřebnou výbavu pro koupel návštěvník dostane zdarma jako propagační materiál. Místo tradičních tiskovin, které často končí v odpadkovém koši, návštěvník dostane žabky, plavky a ručník , které by měly být potištěny informacemi o expozici i Česku  a může tak pavilon originálně propagovat i jinde. Propagační předměty budou zhotoveny z inteligentních materiálů s využitím nanotechnologií, ve kterých je Česká republika světová špička.


Po skončení výstavy lze pavilon demontovat na jednotlivé moduly a převézt zpět do Česka, kde může najít další využití. Pavilon tak nebude nutně čekat obvyklý osud výstavních pavilonů, znamenající chátrání nebo demolici. Spodní část může nadále sloužit jako restaurace s bazénem například na pražské náplavce, horní dvě patra mohou jednoduchou úpravou plnit funkci mateřské školky, výstavní galerie nebo studentského bydlení.


 

5 users love this project
Comments
  comment
  Enlarge image

  The winning project of an international tender for the Czech Republic‘s pavilion at the World‘s Fair EXPO 2015 in Milan came from a young pair CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS. The pavilion is a house and an experience. But its life does not end when the World‘s Fair is over. The submitter of the competition was the Office of the Commissioner of participation of the Czech Republic at the World‘s fair EXPO. At the end of 2013, the architects Ondrej Chybík and...

  Project details
  • Year 2015
  • Work finished in 2015
  • Client The Office of the Commissioner of participation of the Czech Republic at EXPO 2015
  • Status Current works
  • Type Pavilions / Interior Design / Exhibitions /Installations
  Archilovers On Instagram
  Lovers 5 users