Competition project - Urban and architectural design bus and railway station Novi Beograd and business commercial complex at Block 42 in New Belgrade

Belgrade / Serbia / 2014

3
3 Love 2,144 Visits Published
КОНЦЕПТ УРБАНИСТИЧКОГ РЕШЕЊА Концепт обликовања блока почива на јасно дефинисаној урбанистичкој оси Дунав – Сава, формирањем куле до улице Милутина Миланковића (визуелни и витални репер) пословно комерционалног комплеса у оквиру кога је и саобраћајни терминал – аутобуска и железничка станица, на делу блока до УМП-а, од кога се такође по наведеној оси формира тржни центар и даље главна пешачка комуникација кроз блок која се завршава амфитеатралним тргом са обелиском,до улице Јурија Гагарина. На делу блока између УМП – а (Унутрашњег магистралног прстена) и ул. Милутина Миланковића је конципиран саобрћајни терминал (аутобуска и железничка станица) са пословно комерционалним комплексом, кулом висине 150 м, анексом и тргом као везним елементом града и станице. Терминали су планирани као јединствени простори, функцонални и ефикасни. Обликовање комплекса је засновано на запремини простора који је неопходан за задовољавање потреба корисника објеката и главним правцима њиховог кретања. Нарочита пажња је поклоњена доброј оријентацији, што краћим путањама, као и пријатном боравку и кретању кроз простор пун визура. Станични простор фокусира велики број корисника, а самим тим и низ додатних садржаја претвара овај простор у важан центар развоја града. Тако станица постаје нуклеус око кога настаје велики пословно комерционални центар. Испод унутрашњег магистралног прстена УМП-а, према улицу Јурија Гагарина, на оси Дунав-СИВ-Кула је формиран тржни центар на нивоу подигнуте главне комуникације кроз блок (апсолутна кота +82.5м). Испод су смештене гараже, економски приступи, комуникације и супермаркет. Доњи ниво је већим делом затворен косим зеленим површинама и визуелно је испод терена. Пешачка комуникација се на месту тржног центра проширује у виду платоа на који се пристипа са више страна блока, и даље наставља ка улици Јурија Гагарина спуштањем каскадно у виду широког степеништа до апсолутне коте +75.0м и завршава тргом и обелиском са формом глобуса (симбол земље-небеског тела) на врху као персонификасија интересовања и дела Јурија Гагарина и Милутина Миланковића. На делу блока до улице Јурија Гагарина је лоциран хотел који својом формом не заклања визуре ка тржном центару и формира складну фасаду из улице Јурија Гагарина. У делу блока 43, који је предмет конкурса, предвиђен је пословно комерциjални центар и јавна гаража. Форма је конкавно-конвексна са четири одвојена кружна објекта различите спратности, која уоквирава просторну слику комплетног комплекса. ПРОГРАМСКО РЕШЕЊЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ Аутобуска станица је планирана као организована површина где путовања аутобусом почињу или се завршавају, где се обавља контакт путника са једне стане и транспортних средстава са друге стране, и место где се задовољавају различите потребе корисника. Циљ пројектовања је да се на једном месту понуди организована и квалитетна комерцијална услуга корисницима (путници у доласку, путници у одласку, путници у транзиту, пратиоци, посетиоци, запослени на станици и превозници). Станица је планирана да задовољи капцитет од око 2.500 путника у максималном сату. Станични објекат је конципиран у форми слова ‘’П’’, унутар кога је перонски простор, са пасарелом између два крила објекта и вертикалним комуникацијама – ескалаторима за приступ перонима. Оваква форма даје могуђност јединственог или одвојеног функционисања међумесног и међународног саобраћаја од међуградског (приградског) саобраћаја, јер свако крило има директан улаз/излаз – основни са станичног трга из ул. Милутина Миланковића и други из ул. Антифашистичке борбе. Садржаји станичног објекта: основни, пратећи и садржај за запослене Елементи основног садржаја : • Хол - чекаоноца (свако крило објекта по један хол у приземљу и на пасарели) • 7 пунктова за пружање информација и рекламације • 38 шалтера за продају карата (са интерним просторима који садрже санитарни блок, гардеробу и простор за одмор) • 4 јавна тоалета ( свако крило по један тоалет у приземљу и на спрату; тоалети су типски и сваки садржи - у мушком делу:7 кабина, 8 писоара, простор за прање руку, пијаћу воду , простор за бријање и кабину за инвалиде; у женском делу: 9 кабина, простор за прање руку и пијаћу воду, простор за шминкање, простор за повијање беба и кабину за инвалиде) • 4 гардеробе ( свако крило по једану гардеробу у приземљу и на спрату) • 6 пунктова за контролу приступа путника полазним перонима (свако крило објекта по два за приземље и по један за пасарелу) • Диспечарски центар, видео надзор • Телефонске информације и резервације, звучно обавештење Елементи пратећег садржаја : • Угоститељство: киосци за храну и пиће; бифеи, Снек-бар, Екпрес ресторан, Кафе посластичарница • Трговина: киосци и класичне продавнице • Туризам : 2 агенције за туристичке аранжмане у оквиру станичног хола • Услуге: 3 мењачнице, банка, банкомати, пошта, телеф. говорнице амбуланта, апотека, играоница Елементи садржаја за запослене : • Службени улаз (свако крило по један) • Благајна (свако крило по један) • Телефонска централа (свако крило по један) • Рачунски центар (центар информационих технологија) • Канцеларије служби и сектора, канцеларије менаџмента • Ресторан друштвене исхране са кухињским делом и бифеом • Чајна кухиња (за групе канцеларија – 4 комада) • Сала за састанке, презентације • Техничке просторије, одржавање, хигијена, котларница и сл. У оквиру станичног објекта су предвиђене канцеларије за представнике превозника са пратећом простором – тоалети, чајна кихиња и сл. Садржаји перонског простора: 60 одлазних, 14 долазних и 18 припремних перона Комуникација између два дела блока 42 од трасе УМП-а до ул. Милутина Миланковића и дела од трасе УМП-а до ул. Јурија Гагарина, која је постојећим стањем остварена испод мостовске конструкције железнице, трасе метроа и УМП-а, на потезу до ул. Антифашистичке борбе, која је ширине 114м, намењна је за саобраћајни простор при аутобуској станици тј. за улазне саобраћајнице на пероне и припремни паркинг за аутобусе. Објекат аутобуске станице је спратности П+2, укупне БРГП 15.250,00 м2 (приземље 4.275,00м2; први спрат 4.500,00м2, други спрат 3.395,00м2; пасарела 3.080,00м2. Перонски простор (полазни и долазни перони) је укупне БРГП површине 9.400,00 м2 (од тога је наткривено 8.600,00 м2. Припремни паркинг је укупне БРГП површине 3.475,0 м2. ПРОГРАМСКО РЕШЕЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ Железничка станица је формирана иза позадинског дела анекса куле, подужно постављена у односу на железнички мост у дужини од 135м. Приступ на станицу је из заједничког хола са аутобуском станицом (сл.3) и води хоризонтално до шалтер сале приземног нивоа, и вертикално ескалаторима до нивоа спрата на коти +7,50м односно апсолутној коти 82.5м на којој су и перони железнице. Са овог нивоа се хоризонтално приступа првом перону до станичне зграде, а вертикално води комуникација ескалаторима на ниво пасареле на коти +15,0м са којом се премошћују колосеци и обезбеђују четири вертикалне комуникације (спуштања) ескалаторима на остала четири перона. У приземном делу објекта, на потезу главне комуникације кроз блок ка метро станици, је комерционални простор са централном пешачком комуникацијом и локалима са стране. Садржаји станичног објекта: основни, пратећи и садржај за запослене Елементи основног садржаја : • Хол - чекаоноца (један у приземљу, један на спрату и на пасарели) • 4 пункта за пружање информација и рекламације (2 у приземљу, 2 на спрату) • 60 шалтера за продају карата (40 у приземљу, 20 на спрату) • 4 агенцијске благајне (2 у приземљу, 2 на спрату) • 2 јавна тоалета (1 у приземљу, 1 на спрату, типски као на аутобуској станици) • 2 гардеробе ( 1 у приземљу, 1 на спрату) • 2 пункта за контролу приступа путника перонима (један на нивоу пруге за први перон, један за пасарелу) • Телефонске информације и резервације, звучно обавештење • Техничке просторије, котларница, магацин • Просторије за организацију саобраћаја возова • Просторије за организацију превоза путника • Заједничке просторије за организацију возова и превоз путника Елементи пратећег садржаја : • Угоститељство: киосци за храну и пиће; бифеи • Трговина: киосци и класичне продавнице • Туризам : 2 агенције за туристичке аранжмане у оквиру хола на спрату • Услуге: 3 мењачнице , банкомати, телефонске говорнице Објекат железничке станице је спратности П+3, укупне БРГП 14.775,00м2 (приземље 4.985,00 м2, први и други спрат по 2.701,50 м2; трећи спрат 2.005,00 м2 и пасарела 2.382,00 м2. Надкривени перонски простор је дужином целог станичног објекта, укупне БРГП површине 8.800,00 м2. Паркин простори аутобуске и железничке станице и такси станица Паркинг простори за кориснике/путнике аутобуске и железничке станице су у склопу пословно комерцијалног комплека, смештени испод моста железнице, у два нивоа,на начин да се обезбеди несметан приступ стубовима моста, са укупно 428 паринг места, укупне БРГП 16.410,00 м2. Паркинг простори за запослене аутобуске и железничке станице су засебно лоцирани и везани за токове улаза у станичне објекте. Оба паркинга су лоцирани у зони испод железничког моста такође на начин се обезбеди несметан приступ стубовима моста, до којих се долази новоформираном интерном саобраћајницом за потребе доласка и уласка аутобуса на пероне. Паркинг за запослене железничке станице има 108 паркинг места, укупне БРГП 3.600,00м2 . Паркинг за запослене аутобуске станице има 56 паркинг места, укупне БРГП 1.950,00м2. Такси станица је предвиђена непосредно у близини станичног трга и има укупно 30 паринг места, удаљена од најдаље позиције станичних објеката 300м. ПОСЛОВНО КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ 1 Пословно комерционални комплекс са кулом у склопу комплекса аутобуске и железничке станице Концепт формирања пословно комерционалног комплекса и станичне зграде је дат у поглављу 2. са приказаним процесом развоја концепта. Основна намена је комерционална делатност и пословни апартмани. Прве етаже су јавне употребе (комерционални, услужни, садржаји кулуре и сл.). На крову анекса фаворизовано је формирање кровних башти са могућношћу јавног коришћења. Улаз у пословно комерционални комплекс за кориснике градског јавног превоза је са станичног трга, преко централног хола и вертикалне комуникације лифтовима на горње етаже. Улаз за кориснике аутомобила је из ул. Ђорђа Станојевића где је смештен надкривени паркинг са кога је могућ директан приступ у приземље комерционалног објекта или вертикалним комуникацијама (ескалаторима и степеницама) на ниво изнад и даље комуникацијом до централног дела-куле и лифтова. Паркинг простор располаже са 144 паркинг места, на укупној БРГП површини од 7.325,00 м2. Комплек се састоји од куле спратности П+27 и анекса спратности П+2 и П+3, укупне БРГП 61.615,00 м2 .(кула 33.075,00м2 , анекс 28.540,00м2). 2. Тржни центар са супермаркетом и јавном гаражом Објекат тржног центра је конципиран као мултифункционални са основним објектом тржним центром и додатним садржајима – супермаркетом, јавном гаражом, платоом испред објекта и пасарелом која спаја објекат са амфитеатралним тргом и премошћује новоформирану улицу за долазак аутобуса на станицу. Позиција објекта постављена је у односу на постојећу урбанистичку осу „Дунав-Сава“ ,која од зграде СИВ-а (као почетног репера) води до новопројектоване куле , изнад станичних објеката и по средини тржног центра,преко средине пасареле завршава се обелиском на тргу који представља крајњу тачку блока 42 (према улици Јурија Гагарина).На поменутој оси су и централни прилази објекту-преко и испод пасареле и од станице,кроз пролаз испод мостова,до степеница и лифтова који воде на плато тржног центра.Са обе бочне стране објекта,су прилазна степеништа,рампе и лифтови,који преко платоа воде до улаза у објекат.Бочни прилази и улази објекта се налазе на новоформираној урбанистичкој оси (управној на постојећу).У приземном делу објекта налазе се три функционалне целине – супермаркет ,гаража, и комуникациони део тржног центра. Супермаркет је укупне површине (БРГП) 6.000 m2 и поседује директан улаз са предпростором из правца новоформиране улице (испод пасареле),као и улаз из простора намењен тржном центру,за кориснике тржног центра и гараже. Улаз за запослене, довоз и одвоз робе,налази се са задње стране супермаркета,из улице формиране за ову намену. Затворена гаража,као део поменутог комплекса,има капацитет 580 паркинг места у 2 нивоа, укупне површине (БРГП) 21.000 m2. Један ниво се третира као јавна гаража,док је други ниво резервисан за кориснике тржног центра и супермаркета. Колски прилаз гаражи је из правца улице „Саобраћајница 2а“, а излаз води према улици Ђорђа Станојевића. Из гараже постоји директна веза за кориснике према тржном центру и супермаркету,као и пешачки улаз-излаз према новоформираној улици испод пасареле. Независно од гараже, испред комплекса (на отвореном) налази се и 100 паркинг места,за кориснике комплекса.Део тржног центра смештен у приземљу има комуникациони карактер и хоризонталну везу корисника са гаражом и супермаркетом и вертикалну везу лифтовима и степеништем са осталим нивоима центра. Обезбеђен је и независтан економски улаз за запослене, довоз и одвоз робе и осталих неопходности потребних за функционисање објекта,а чији токови допремања и кретања морају бити одвојени од корисника тржног центра. На спрату се налази плато са којег се улази у тржни центар,састављен од две целине по распореду идентичне,али физички одвојене.Повезаност ове две целине тржног центра је преко улаза-излаза на платоу као и директном везом на четвртом спрату и спајањем два објекта у једану целину. На сваком од 3 спратна нивоа,налази се по 40 (20+20) локала, док је последњи четврти ниво предвиђен за ресторане и садржаје забавног карактера (играонице,куглана и слично). Укупна површина (БРГП) тржног центра износи 25.200 m2 док је укупна површина (БРГП) комплекса у целини (тржног центра,супермаркета и јавне гараже) 52.200 m2. 3. Хотел са три звездице Хотел се састоји од приземља и 5 спратова укупне површине(БРГП) 27.600 m2 .Уз сам хотел налази се и затворена гаража (П+1)за госте хотела,са 66 паркинг места укупне површине 2.700 m2, као и отворени паркинзи уз бочни део хотела.Главни улаз у хотел је из улице Јурија Гагарина, док су економски улаз и улаз у гаражу смештени са задње бочне стране хотела из новоформиране улице. У приземном делу са главног улаза смештен је централни хол са рецепцијом и приступом осталим хотелским садржајима.Хол је осветљен лантерном коју формира атријумски распоред спратова хотела.Са леве и десне стране хола налазе се степенице и лифтови за кориснике хотела.У приземљу су још и ресторан са летњом баштом,сале за састанке и пријеме, локали комерцијалног садржаја,канцеларије запослених, економски улаз и просторије за функционисање хотела у пружању услуга,складишта,оставе,просторије одржавања,обезбеђење...Укупна површина (БРГП) приземља хотела је 6.800 m2,док је приземље гараже (БРГП) 1.350 m2. На сваком од 5 спратова налази се по 55 соба (двособних,трособних и апартмана) са терасама, као и пратећи садржаји за одржавање соба,ходници,степеништа и лифтови са две стране као и просторија за заједнички боравак гостију. У централном делу сваког од спратова је атријум.Површина (БРГП) на сваком од 5 спратова је иста и износи 4.160 m2. 4.Пословно комерцијални центар са јавном гаражом у делу блока 43 У делу блока 43 налази се пословно –комерцијални центар са 4 објекта кружних основа и атријумом у средени сваког од њих. Неправилан облик локације изискивао је потребу за проналажењем адекватних облика који би били прилагодљиви форми локације и пружали могућност међусобне повезаности у функционално-визуелну целину.Три објекта иако засебна у масама,повезана су кроз 2 нивоа у целину,а веза са четвртим објектом у визуелном смислу остварена је формирањем јавне гараже између њих.Различита спратност сваког од објекта доприноси стварању визуелне градације маса у блоку.Јавна гаража је спратности П+2, први (засебни) објекат П+3,а остала три повезана објекта су спратности П+4, П+5 и П+6. Положај пословно-комерцијалног центра је кроз 2 кружна објекта постављен као завршетак новоформиране урбанистичке осе,управне на постојећу осу „Дунав-Сава“. Сваки од 4 објеката центра,имају своје засебне улазе,па могу у зависности од потребе и засебно функционисати. Укупна површина (БРГП) свих делова пословно-комерцијалног центра износи 30.300 m2. Јавна гаража ,због свог положаја између делова пословно-комерцијалног центра,заједно са њим чини,у визуеном смислу, јединствени комплекс. Кроз приземље и 2 спрата у гаражи је распоређено 480 паркинг места,а улаз-излаз је из улице Антифашистичке борбе. Укупна површина (БРГП) јавне гараже износи 14.800 m2. ЗАКЉУЧАК Урбанистичко-архитектонским решењем аутобуске и железничке станице Нови Београд и пословно комерционалног комплекса у блоку 42 формирана је нова просторна слика која може имати важну улогу у контексту града. Изградњом модерног саобраћајног терминала и новог центра разнородних садржаја у духу времена данашњице и напредних технологија, сама станица постаје активан део савременог урбаног живота, градска позорница, архитектонски мотив, комерцијални производ и бренд, а истовремено и покретач нових пословних, комерцијалних, културних и других садржаја. Савремена технологија и нови принципи архитектуре и градње подразумевају примену соларне енергије, коришћење потенцијала ветра за природну вентилацију, подземне воде као обновљиви енергетски извор грејања, енергетске ефикасности, принципа зелене архитектуре и сл. Понуђено решење даје могућност фазне изградње јер сегменти блока (станични објекати са пословно комерционалним комплексом, тржни центар и хотел) представљају независне функционалне, архитектонско-урбанистичке целине, који могу представљати поједине фазе градње, у зависности од приоритета и обезбеђења средстава за финансирање.
3 users love this project
Comments
  comment
  Enlarge image

  КОНЦЕПТ УРБАНИСТИЧКОГ РЕШЕЊА Концепт обликовања блока почива на јасно дефинисаној урбанистичкој оси Дунав – Сава, формирањем куле до улице Милутина Миланковића (визуелни и витални репер) пословно комерционалног комплеса у оквиру кога је и саобраћајни терминал – аутобуска и железничка станица, на делу блока до УМП-а, од кога се такође по наведеној оси формира тржни центар и даље главна пешачка комуникација кроз блок која се завршава амфитеатралним тргом са обелиском,до улице Јурија Гагарина. На...

  Project details
  • Year 2014
  • Status Completed works
  Archilovers On Instagram
  Lovers 3 users